2018 Ocak Ayı Meclis Kararı – I

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:04.01.2018 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:   1 
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

 

GÜNDEM    2018 yılı Meclis Toplantı günleri, Meclis tatili ve Oturum ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

Karar : 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi kendisi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası,Meclis tarafından önceden belirlenen günde,mutat toplantı yerinde toplanır” denilmektedir.

Bu nedenle Belediye Meclisinin 2018 yılında yapacağı aylık toplantılarının gününün belirlenmesi hususunda; Meclisce bu konuda yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisinin 2018 yılında yapacağı aylık toplantılarının günü, her ayın ilk haftasının Perşembe günü saat 15:00 da yapılmasını,  Meclis tatilinin Temmuz ayı olmasını önerildi. Meclis üyelerinin de ittifakı ile kabul edildi. Oturum ücretlerinin ise 2018 yılı Memur kat sayı üzerinden muhasebe tarafından hesaplanması sonucunda belirlenmesini oylamaya sundu. Oylamaya sonucu meclis üyelerinin ittifakı ile;

 

Oy birliği ile kabul edilip karar verildi.

 

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:04.01.2018 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:  2  
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

 

GÜNDEM    2018 yılı içerisinde 1 Adet Kısmı zamanlı Avukat çalıştırılması ve belirlenmesinin görüşülmesi.

 

 

Karar : “5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üç, dört ve beşinci fıkralarındaki Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir” denilmektedir. Hazırda bulunan üyelerinden Metin KURT söz istedi. Üyelere benim bildiğim kadarıyla Belediyemizin fazla davaları olmadığını biliyorum bu nedenle belediyenin davaları olan dosyalar için dosya başına serbest bir  avukata yetki verilmesi uygun olacağını önerdi. Hazırda bulunan üyelerinde kabulü ile ;

Oy birliği ile kabul edilip karar verildi.

 

 

 

 

          BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:04.01.2018 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:   3 
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

 

GÜNDEM    2018 yılı Encümen Oturum günlerinin belirlenmesi.

 

 

Karar :  “5393 sayılı kanunun  Madde 35- Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır” denilmektedir. Bu nedenle, 2018 yılına ait encümen toplantı günlerinin belirlenmesi gerektiği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesi gereği, her hafta bir gün olmak üzere Salı günleri saat 14.00’de encümen toplantılarının yapılmasına;

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:04.01.2018 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:   4 
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

 

 

GÜNDEM    2018 yılı Belediyemize ait hisseli ve hissesiz Arsa, Arazi Gayrimenkul satış ve Arsa ve arazi trampa(takas) için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

 

Karar :  Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 18. Maddesi (e)( Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. ) Bendi gereğince Belediye encümenine 2018 yılı içerisinde 2886 sayılı yasa ile ve 3194 Sayılı yasa gereğince arsa satış yetkisinin verilmesine ;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:04.01.2018 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:  5  
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM    Yozgat-Kırıkkale ayrımı ile Çiçekdağı(Kırşehir-Akpınar) ayrımı Devlet Yolu Projesi ile ilgili İmar Plan değişikliği yapılması Hususunun görüşülmesi.

 

Karar :  Kara Yolları 6.Bölge Müdürlüğü’nün 29.12.2017 tarih ve29825892-754/E443736 Sayılı yazısına istinaden Devlet Yolu projesinin yerleşime imar planı için de yol çalışmalarına başlanabilmesi için idaremiz tarafından ileride yapılacak olan imar plan revizyonu ve ilave imar planı çalışmalarında karayolu kamulaştırma sınırlarında aynen kabul edilip imar planına işleneceği;Karayolları  Kenarında Yapılacak ve açılacak Tesisler hakkında Yönetmeliğin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar  Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanacak imar planı revizyonu ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince , 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun10. Maddesi (c) fıkrasına istinaden karara bağlanması oylamaya sunulmuş ve mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:04.01.2018 2018/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:  6
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

 

GÜNDEM -6   Çevre Şehircilik Bakanlığının Hibe ettiği İş Makinesinin Haczedilememesi Hususunun görüşülmesi.

 

 

Karar :  Gündemin bu maddesinde bulunan Belediyemizce Çevre Şehircilik Bakanlığının Hibe  alınan İş Makinesi aracı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesinde belirtilen” Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu ile elde ettiği gelirlere, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlere haczedilemez” hükmü gereğince kamuya tahsisi haczedilemez kararı oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir